Home > Genel Bilgiler > Kahramanmaraş Karacasu Mahallesi 742 Adet Konut, 1´er Adet Sosyal Tesis, Büfe, Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları

Kahramanmaraş Karacasu Mahallesi 742 Adet Konut, 1´er Adet Sosyal Tesis, Büfe, Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları

İhale Makamı : T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İşin Adı : Kahramanmaraş Karacasu Mahallesi 742 Adet Konut, 1´er Adet Sosyal Tesis, Büfe, Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları
İşin Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş
İhale Yeri : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
İhale Tarihi : 22.02.2010 14:30:00
Şartname Bedeli : 1.000 TL
İhale Kaynağı : ihalehaber.com
İhale Kayıt No: 2009/178103
İhale Şekli: Açık ihale usulü1. İdarenin
a ) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / Çankaya / ANKARA
b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2667680 – 312 2660134
c)Elektronik Posta Adresi : hkarabel@toki.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tünel Kalıp Sistemi ile Yapılacak 742 Adet Konut, konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak 1´er Adet Sosyal Tesis, Büfe, Cami, Şadırvan, 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle altyapı ve Çevre Düzenlemesi
b ) Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 800 (Sekizyüz) takvim günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
b ) Tarihi ve Saati : 22.02.2010 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. – Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel :

İsteklilerden, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalışmakta olan Anahtar Teknik Personel istenilmektedir. Anahtar Teknik Personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır.
Adet Mesleki Ünvan
3 İnşaat Müh. / Mimar
Anahtar Teknik Personel´in ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar Teknik Personel´in özel sektörde geçen deneyin süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, muhassar müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklarında ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

b) Teknik Personel

İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvan
1 Şantiye Şefi İnşaat Müh. / Mimar
1 Şantiye Müh. (Hakediş) İnşaat Müh. / Mimar
3 Şantiye Müh. (Saha) İnşaat Müh. / Mimar
1 Şantiye Müh. (Mekanik) Makina Müh.
1 Şantiye Müh. (Elektrik) Elektrik Müh.
1 Şantiye Müh. (Harita) Harita Müh.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

Sra No Makina, Ekipman Cinsi ve Özellikleri Gerekli Asgari Miktar
1 Kule Vinç 4 Adet
2 Ekskavatör 2 Adet
3 Traktör Kepçe 3 Adet
4 Dozer 2 Adet
5 Tünel Kalıp (Beton Yüzeyli) ve İskelesi 4000 m²
6 İnşaat Asansörü 8 Adet
7 Kamyon 6 Adet
8 Vibratör 6 Adet
9 Kırıcı 3 Adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B /III grubu ve en az 58.000 (Ellisekizbin) m² kapalı inşaat alanına sahip işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır. dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır %
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B-1 Blok 06530 Bilkent/Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dökümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Advertisements
Categories: Genel Bilgiler
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: